|  

Avoni kodulehe kasutamise tingimused ja reeglidVeebilehe 
 www.avon.ee või mis tahes muu Avon Eestile kuuluva või Avon Eesti hallatava veebilehe („Avoni veebileht“) kasutamisega olete andnud nõusoleku järgida käesolevaid kasutustingimusi. Kui te kõnealuste tingimustega ei nõustu, palume Avoni veebilehte mitte kasutada. Me jätame endale õiguse tingimusi etteteatamisega või ilma selleta igal ajal tervikuna või osaliselt muuta. Te peaksite iga kord enne Avoni veebilehe kasutamist käesolevad tingimused uuesti üle vaatama. Kui jätkate Avoni veebilehe kasutamist pärast seda, kui teile on edastatud tingimustes tehtud muudatused, siis loetakse, et te olete muudatustega nõustunud.

Piiratud kasutus

Avoni veebileht kuulub Avon Eesti OÜle (edaspidi „AVON“ ja „meie“), kes seda haldab. Avoni veebilehe sisu on kaitstud Eesti autoriõiguse kaitset reguleerivate õigusaktide alusel ning see võib olla kaitstud ka teiste riikide autoriõiguse kaitset reguleerivate õigusaktide alusel. Kui tingimustes ei ole sätestatud teisiti, siis ei ole lubatud Avoni veebilehel avaldatud materjale mingil moel kopeerida, reprodutseerida, levitada, uuesti avaldada, üles laadida, välja panna, edastada või saata. Teil on siiski õigus materjale isiklikuks, mitteärilisel eesmärgil kasutamiseks alla laadida. Materjalide selline kasutamine on lubatud juhul, kui te nõustute täitma kõiki Avoni veebilehel avaldatud või selle kaudu juurdepääsetavas mis tahes materjalis avaldatud autoriõiguste kaitse teateid või muid piiranguid ning lisate allalaaditavale materjalile autori nime ja autoriõiguse või kaubamärgi kaitse alase teate või piirangu. Teil ei ole õigust kasutada allalaaditud materjale ärilisel eesmärgil. Materjalide muutmine või nende kasutamine muul eesmärgil rikub Avoni autoriõigust ja muid varalisi õigusi. „Avon“ ja muud Avoni veebilehel olevad Avoni kaubamärgid, kaubanimed, teenindusmärgid ja logod kuuluvad Avon Products, Inc.-ile ja selle tütarühingutele. Meie mis tahes kaubamärgi või muu Avoni veebilehel sisalduva teabe kasutamine on rangelt keelatud, kui selle kasutamine ei ole käesolevates kasutustingimustes sõnaselgelt lubatud.

Sihtgrupp
Kui ei ole teisiti märgitud, siis on veebilehel sisalduv materjal mõeldud üksnes Eesti Vabariigis pakutavate toodete reklaamimiseks. Avon teostab käesoleva veebilehe üle kontrolli ja haldab seda Eesti Vabariigis asuvates kontorites. Avon ei kinnita, et veebilehel avaldatud materjalid on kasutamiseks sobivad või kättesaadavad mujal. Isikud, kes külastavad veebilehte mujal, teevad seda omal algatusel ning vastutavad kohalike õigusaktide täitmise eest, kui need kuuluvad kohaldamisele ja vastavas ulatuses.

Vastutuse välistamine

Avoni veebileht on kättesaadav olemasoleval kujul ning sellega ei anta mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid. Avon ei avalda ega kinnita, et Avoni veebilehel avaldatud või selle kaudu kättesaadav materjal on täpne, usaldusväärne või täielik. Kui toetute kõnealusele materjalile või kasutate kõnealust materjali, teete seda omal vastutusel. Avon ei avalda ega kinnita, et Avoni veebileht on igal ajal kättesaadav, et juurdepääs sellele ei katke, et veebileht ei sisalda vigu, et puudused kõrvaldatakse või et Avoni veebileht või sellele juurdepääsu võimaldavad serverid ei sisalda viirusi või muid kahjulikke elemente. Kui kehtivad õigusaktid keelavad kaudsete garantiide välistamise, siis ei kehti eeltoodud välistus teie suhtes.

Hüperlingid teistele veebilehtedele või teistelt veebilehtedelt
Avon ei ole seotud ühegi sellise kolmandale isikule kuuluva veebilehe sponsorite või tegijatega, mille hüperlink on Avoni veebilehel või mille veebilehel on hüperlink Avoni veebilehele. Me ei võta mingit vastutust kolmandate isikute veebilehtedel, millel on link Avoni veebilehele või millele pääseb Avoni veebilehel oleva lingi kaudu, sisalduva teabe õigsuse või sisu või vastavale teabele juurdepääsetavuse eest. Me ei saa tagada teie rahulolu kolmanda isiku veebilehelt, millel on link Avoni veebilehele või mille link on Avoni veebilehel, ostetud toodete või teenustega, kuna kõnealused veebilehed kuuluvad sõltumatutele edasimüüjatele või neid haldavad sõltumatud edasimüüjad. Me ei ole heaks kiitnud kolmandate isikute veebilehtedel pakutavaid kaupu, samuti ei kinnita me kolmandate isikute veebilehtedel sisalduva teabe õigsust või usaldusväärsust. Me ei avalda ega kinnita, et see teave (sealhulgas krediitkaardi- või isikuandmed), mida teilt kolmanda isiku jaoks nõutakse, on kaitstud.

Vastutuse piiramine
Mingil juhul ei vastuta Avon otseste, kaudsete, kaasnevate või eriliste kahjude eest, mis on tekkinud seoses Avoni veebilehe kasutamise või selle kasutamise võimatusega, isegi juhul, kui Avonit või Avoni volitatud esindajat on vastavate kahjude tekkimise võimalikkusest teavitatud. Kui kehtivad õigusaktid keelavad vastutuse piiramise või välistamise kaudsete või kaasnevate kahjude eest, siis teie suhtes eespool toodud piirang või välistus ei kehti.

Kahju hüvitamine
Te kohustute hüvitama Avonile ning Avoni tütar- ja sidusühingutele, juhatajatele, ametnikele, agentidele, töövõtjatele või muudele partneritele ja töötajatele kõik kolmandate isikute nõuded, mis on esitatud seoses sellega, et te olete Avoni veebilehte kasutanud, te olete olnud ühendatud Avoni veebilehega, te olete rikkunud kasutustingimusi või mis tahes muu isiku õigusi, ning te kohustute võtma endale kogu sellest tuleneva vastutuse.

Muud sätted
Käesolevate kasutustingimuste suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte ja neid tõlgendatakse nimetatud õigusaktide põhjal. Te olete nõus asjaoluga, et kõik kasutustingimustest tulenevad või nendega seonduvad kohtuvaidlused alluvad üksnes Eesti Vabariigis asuvatele kohtutele. Kui mingi käesolevate tingimuste säte on ebaseaduslik, tühine või mis tahes põhjusel mittetäidetav, on kehtetu vaid kõnealune säte ja see ei mõjuta ülejäänud sätete kehtivust või täidetavust. Käesolevad tingimused moodustavad kogu meievahelise vastavat teemat puudutava lepingu ning seda võib muuta vaid kirjaliku dokumendiga, mille on allkirjastanud mõlemad osalised.

Registreeritud asukoht:
Avon Eesti OÜ
Roosikrantsi 11
Tallinn 10119
Eesti
Registrikood: 10649173
KMKR nr. EE100607316